Điều Khoản Sử Dụng

1. THỎA THUẬN CHUNG. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động như một thỏa thuận ràng buộc (“Thỏa thuận) giữa bạn và Công ty SucKhoe4You (“ chúng tôi ”,“ chúng tôi ”,“ của chúng tôi ”). Bằng cách truy cập trang web này (“Trang web”), bạn thừa nhận thông báo mang tính xây dựng của các Điều khoản Sử dụng này và thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi ngôn ngữ trong tài liệu này.

2. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ. Chúng tôi tin vào sự minh bạch khi nói đến thực tiễn thu thập thông tin về quyền riêng tư và thông tin của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã xuất bản Chính sách bảo mật cho việc chỉnh sửa của bạn.

3. PHÁP LUẬT. Các Điều khoản này được hiểu theo và được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam, mà không tham chiếu đến các quy tắc liên quan đến xung đột pháp luật. Bằng văn bản này, bạn đồng ý không thể hủy bỏ thẩm quyền độc quyền của tòa án ở Việt Nam, trong mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc các Điều khoản Sử dụng này.

4. TUỔI. Trang web chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Cá nhân dưới 18 tuổi bị nghiêm cấm sử dụng trang web.

5. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép để sử dụng các tài liệu bạn đăng lên Trang web. Bằng cách đăng tải, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải hoặc phân phối thông tin hoặc nội dung khác (“Nội dung người dùng”), bạn sẽ cấp cho chúng tôi, chi nhánh, nhân viên, giám đốc, nhân viên, tư vấn, đại lý và đại diện của chúng tôi. Nội dung người dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sao chép, phân phối, truyền, hiển thị công khai, thực hiện công khai, sao chép, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại nội dung người dùng. Bạn sẽ không được bồi thường cho bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Bạn đồng ý chúng tôi có thể xuất bản hoặc tiết lộ tên của bạn liên quan đến Nội dung người dùng của bạn. Khi đăng nội dung người dùng trên trang web.

6. TUÂN THỦ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ. Khi truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc sử dụng Trang web của bạn luôn được quản lý và tuân theo các luật liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào (gọi chung là “Nội dung”) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bạn đồng ý tuân theo luật liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và bạn phải tự chịu trách nhiệm về mọi vi phạm của bất kỳ luật liên quan nào và bất kỳ vi phạm quyền của bên thứ ba nào do bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp hoặc truyền.

7. NỘI DUNG KHÔNG CUNG CẤP. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền hoặc phân phối bất kỳ Nội dung nào tới Trang web (a) là phỉ báng, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, lạm dụng hoặc đe dọa; (b) chủ trương hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội phạm, gây ra trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc gia nào; hoặc (c) quảng cáo hoặc gây quỹ hoặc gây quỹ cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc nhận, truyền hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào khác của bạn bằng cách sử dụng Trang web và, nếu có, để xóa bất kỳ tài liệu nào như vậy khỏi các máy chủ của nó. Chúng tôi có ý định hợp tác đầy đủ với bất kỳ cán bộ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào trong việc điều tra bất kỳ vi phạm Điều khoản Sử dụng nào hoặc của bất kỳ luật hiện hành nào.

8. CÁC TRANG LIÊN QUAN. Chúng tôi làm việc với một số đối tác và chi nhánh có trang web có thể được liên kết trong Trang web. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung và hiệu suất của các trang web đối tác và đơn vị liên kết này, chúng tôi không hứa hẹn hoặc đảm bảo về độ chính xác, nội dung hoặc chất lượng của thông tin do các trang web đó cung cấp và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc không mong muốn, phản đối, nội dung không chính xác, gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp có thể nằm trên các trang web đó. Tương tự, đôi khi liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bạn có thể có quyền truy cập vào các mục nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web) thuộc sở hữu của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tiền tệ, nội dung hoặc chất lượng của nội dung bên thứ ba này, và điều đó.